2.11.10

air

Tha an roimhear air sa chànan an-diugh a' tàrmachadh à trì diofar thobraichean eadar-dhealaichte san t-Sean Ghàidhlig: (1) SG for (gun sèimheachadh) 'air mullach, os cionn': air bòrd, air an uinneig, air do cheann; (2) SG ar (le sèimheachadh) 'airson, air sgàth, a chionn': air chall, air cheann, air chois, air ghleus, air thoiseach, air dheireadh, air uairean - ged nach eil an sèimheachadh an-còmhnaidh seasmhach ann an air dhòigh ~ air dòigh; agus (3) SG íar (le srònachadh) 'an dèidh', a chleachdar an-diugh gus aogas coileanta a chur an cèill: tha e air an leabhar a leughadh, air dhomh falbh.