30.10.10

a-rèist ~ a rèir

Am bitheantas, sgrìobhar co-ghnìomhairean a tha nan roimhear + ainmear le tàthan:
a-rèist 'mar sin dheth', cuideachd am-bliadhna, an-àird(e), a-muigh, ach sgrìobhar roimhearan fillte a tha nan roimhear + ainmear gun tàthan, seach gun gabh iad mùthadh: a rèir (a' chiad phearsa singilte: dham rèir-sa), cuideachd a dh'ionnsaigh (3s iol.: dhan ionnsaigh), a thaobh (3s iol.: dhan taobh-san); am broinn (3s sing. fir.: na bhroinn), an dèidh (3s sing. boir.: na dèidh), am measg (1d iol.: nar measg); às aonais (2rna sing.: às d' aonais), às leth (3s sing. fir. no boir.: às a leth).