22.10.10

cuidhte agus

Tha cuidhte na bhuadhair gnìomhaireach bho cuidhtich 'fàg, trèig; dìol, pàigh air ais'.
Tha an abairt cuidhte agus (+ tuiseal bunasach) ga cleachdadh gus a chur an cèill gun d' fhuaradh faochadh no saoradh bho rudeigin: fhuair e cuidhte agus iad, tha mi airson a bhith cuidhte 's an t-uallach seo. Tha an aon structair ri fhaighinn ann an saor agus 'saor bho'. An àite cuidhte 's + riochdair (m.e. cuidhte 's e), gheibhear cuidhte 's + roimhear riochdaireil (m.e. cuidhte 's dheth) bho bhuaidh na Beurla (rid) of it. Sgrìobhar cuidhteas gu tric an àite cuidhte 's. Tha cuidhteas (< cuidhte + -as) na ainmear fireann cuideachd, san t-seagh 'aithneachadh gun d' fhuaradh bathar 7c'. Coim. na h-abairtean clìor is/clìoras (< Brl. clear) agus riod 's/riods (< Brl. rid).