10.1.11

Bidh thu ann a-màireach, nach bi? Bithidh.

Tha bidh (gun bheum: Bidh e ann aig còig.) na chruth lùghdaichte à bithidh (SG bíid, beumte: Am bi e ann? Bithidh.), agus bidh agus bithidh le chèile nan cruthan neo-eisimeileach teachdail den ghnìomhair bi 'bi ann, mair', .i. 's iadsan na cruthan a chleachdar aig toiseach rosgrainn. 'S e bi (SG ) an cruth eisimeileach, a chleachdar an dèidh mhìrean gnìomhaireach (Am bi thu fhèin ann? Cha bhi.) no naisgearan (Thuirt i gum bi e anmoch mus bi i fhìn ann.).